Baba Ganoush – Selale Restaurant

Baba Ganoush

(GF, V) Aubergine, yoghurt, tahini, garlic & herbs.